Všeobecné obchodní podmínky DRG

 

1.                  Úvodní ustanovení

 

 

1.1.             DRG – společnost pod názvem DRG, spol. s r.o. se sídlem v Brně, ul. Šumavská 31a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vl. 1233.O: 44012489, DIČ: CZ44012489.

1.2.             Zákazník – subjekt využívající internetový obchod DRG

1.3.             Spotřebitel - Zákazník, který je fyzickou osobou, která nakupuje v Internetovém obchodě DRG v rozsahu, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4.             Předpisy – tyto Předpisy internetového obchodu DRG

1.5.             DRG Online Store – internetový obchod provozovaný společností DRG, dostupný pod internetovou doménou:  www.shop.drgbrno.cz

 

 

Ustanovení řádu týkající se "Spotřebitele" se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud obsah této smlouvy prokazuje, že pro tuto osobu nemá profesní charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti.

 

2.                  Obecné

 

2.1.             Předpisy definují pravidla pro používání internetového obchodu DRG, včetně elektronického nákupu v něm prostřednictvím internetu a podmínek, za kterých se tak děje.

2.2.             Zahájení používání internetového obchodu DRG se rovná přijetí těchto pravidel.

2.3.             Zákazníci mohou používat internetový obchod DRG po registraci a vytvoření účtu, kde jsou údaje a informace o zákazníkovi shromažďovány v souladu s bodem 3 pravidel nebo po poskytnutí nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících provedení objednávky bez registrace, jakož i po vyjádření souhlasů požadovaných DRG.

2.4.             Pokud je Zákazník právnickou osobou nebo organizační jednotkou bez právní subjektivity, veškeré činnosti související s používáním Internetového obchodu DRG, včetně nákupů v něm, by měla provádět osoba oprávněná zastupovat Zákazníka. SKUPINA DRG může požádat o předložení příslušných dokumentů prokazujících oprávnění k zastupování.

 

3.                   Registrace obchodu

 

3.1.             Zákazník se zaregistruje v Internetovém obchodě DRG a vytvoří si svůj individuální účet vyplněním registračního formuláře, kde musí poskytnout ID a heslo, jakož i e-mailovou adresu, jakož i další potřebné údaje a vyplnit požadovaná pole. Zákazník by měl uchovávat ID a heslo v tajnosti.

3.2.             Registrace a používání účtu jsou zdarma.

3.3.             Zákazník může kdykoli smazat svůj účet v internetovém obchodě DRG zasláním e-mailu s žádostí o smazání účtu na adresu uvedenou na webových stránkách obchodu.

3.4.             V případě změny údajů poskytnutých při registraci je Zákazník povinen tyto údaje před provedením dalšího nákupu v Internetovém obchodě DRG aktualizovat.

 

4.                   Informace o produktu

 

4.1.             Všechny produkty nabízené v internetovém obchodě DRG jsou zcela nové, pokud není v popisu výslovně uvedeno jinak.

4.2.             Ceny jsou uvedeny v českých korunách a jsou včetně DPH.

4.3.             Ceny nezahrnují náklady na doručení. Tyto náklady závisí na způsobu doručení, vzdálenosti, velikosti a typu objednávky. Tyto náklady jsou stanoveny při výběru způsobu doručení poskytnutého zákazníkem.

4.4.             DRG má právo provádět změny cen produktů a dostupných metod a nákladů na doručení.

4.5.             Informace o produktech zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu DRG nepředstavují nabídku, jedná se pouze o výzvu k uzavření smlouvy.

 

5.                   Prodej výrobků

 

5.1.             Zákazník zadá objednávku pomocí nástrojů dostupných na webových stránkách internetového obchodu DRG.

5.2.             Zadání objednávky Zákazníkem znamená předložení nabídky DRG na uzavření smlouvy o prodeji (koupi) objednaného produktu za podmínek uvedených v popisu produktu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH INTERNETOVÉHO obchodu DRG.

5.3.             Ceny a náklady na doručení uvedené na webových stránkách jsou závazné v době zadání objednávky. Ceny produktů, které nejsou k dispozici v době zadání objednávky, a náklady na jejich dodání se mohou změnit.

5.4.             Zákazník je povinen uhradit cenu za objednaný produkt a náklady na dodání nejpozději do 7 dnů ode dne nákupu, pokud nemá být platba provedena na dobírku.

5.5.             Po zadání objednávky bude na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při registraci nebo při zadávání objednávky bez registrace zasláno potvrzení o přijetí objednávky zadané Zákazníkem. Pokud je objednávka možná, bude na e-mailovou adresu Zákazníka zaslán e-mail potvrzující přijetí objednávky k provedení. Potvrzení o přijetí objednávky je prohlášení DRG o přijetí nabídky zákazníka.

5.6.             Objednávky zadané ve všední dny po 16:00, v sobotu, neděli a státní svátky budou zpracovány následující pracovní den.

5.7.             Objednané produkty jsou doručovány na adresu poskytnutou Zákazníkem poštou nebo kurýrem. Pokud zákazník poskytne nesprávnou nebo nepřesnou dodací adresu, DRG nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění při dodání objednaných produktů.

5.8.             Při vyzvednutí produktu od kurýra / pošťáka by měl zákazník zkontrolovat stav zásilky a její obsah za přítomnosti kurýra / pošťáka a v případě nesrovnalostí vypracovat zprávu o poškození. Nesrovnalosti v dodávce by měly být okamžitě oznámeny DRG e-mailem nebo telefonicky.

5.9.             DRG vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že dodací lhůta bude co nejkratší. Doba zpracování objednávky se skládá z času potřebného k dokončení zásilky a doby doručení zásilky. Lhůty pro dokončení objednávky uvedené na webových stránkách internetového obchodu DRG jsou pouze orientační.

5.10.          Faktura s DPH bude doručena elektronicky na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem, pokud Zákazník jasně neuvede, že faktura s DPH má být doručena v listinné podobě.

5.11.          Pokud DRG není schopna objednávku splnit z důvodu nedostatku produktu na skladě, nemožnosti jeho zakoupení od dodavatelů nebo z jiných důvodů ve stanoveném přibližném termínu objednávky, bude informovat zákazníka na e-mailovou adresu za předpokladu, že objednávka bude zrušena. DRG poskytne výše uvedené informace Zákazníkovi do 30 dnů od okamžiku zadání objednávky Zákazníkem.

5.12.          Pokud z výše uvedených důvodů nebude DRG schopna dokončit část objednávky ve stanovené orientační dodací lhůtě, navrhne Zákazníkovi zrušení objednávky částečně nebo zcela nebo rozdělit objednávku na několik částí. Informace v tomto ohledu budou zákazníkovi zaslány na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud zákazník neučiní žádné rozhodnutí do 3 pracovních dnů od obdržení informací, DRG může zrušit objednávku v plném rozsahu do 30 dnů od okamžiku, kdy je objednávka zadána zákazníkem.

5.13.          V případě zrušení objednávky v souladu s předchozími body DRG vrátí Zákazníkovi veškeré platby, které provedl v souladu s ustanoveními odstavce 7.11.

 

6.                   Platba

 

6.1.             V internetovém obchodě DRG jsou k dispozici následující způsoby platby:

 

a.       Bankovním převodem – po zadání objednávky obdrží Zákazník potvrzení o přijetí objednávky, ve kterém je uvedeno číslo bankovního účtu, na který má být platba provedena. Po připsání celé platby na bankovní účet pokračuje DRG zpracováním objednávky.

b.       On-line transfer – převod uskutečněný elektronicky přes GoPay. DRG pokračuje v provedení objednávky po obdržení informací o celé platbě.

c.       Platební karta – platba se provádí on-line kreditní kartou akceptovanou DRG. DRG pokračuje v provedení objednávky po obdržení informací o celé platbě.

d.       Na dobírku – Zákazník zaplatí za objednávku kurýrovi nebo pošťákovi při převzetí produktu.

e.       Hotově - při převzetí na podejně DRG

 

6.2.             DRG stanoví, že u některých produktů může být výběr způsobu platby omezen.

6.3.             Pokud mají být objednané produkty dodány mimo Českou republiku, způsob platby není k dispozici – na dobírku.

6.4.             Není možné platit po částech různými způsoby platby.

 

7.                   Odstoupení od objednávky a odstoupení od smlouvy

 

7.1.             Dokud není objednávka připravena k odeslání, může zákazník od ní odstoupit nebo provést změny - zrušením nebo úpravou objednávky na webových stránkách internetového obchodu DRG. V případě odstoupení od objednávky DRG vrátí Zákazníkovi jím provedené platby do 14 dnů za podmínek stanovených v bodě 7.11.

7.2.             Spotřebitel, který uzavřel smlouvu v internetovém obchodě DRG, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených níže.

7.3.             Průběh odstoupení od smlouvy začíná převzetím produktu spotřebitelem nebo třetí osobou jinou než dopravcem, tj. po dodání produktu.

7.4.             Pro účinnost odstoupení od smlouvy by měl spotřebitel předložit DRG prohlášení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě. K tomuto účelu může použít formulář tvořící Přílohu č. 1 Řádu. Chcete-li dodržet lhůtu, stačí odeslat prohlášení před vypršením jeho platnosti.

7.5.             V případech uvedených v platných předpisech není Spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Tak je tomu zejména v případě zakázek:

 

a.       ve kterém je předmětem služby věc doručená v uzavřeném obalu, která po otevření obalu nemůže být vrácena z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;

b.       ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spjaty s jinými věcmi.

 

7.6.             V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen zaslat produkt na adresu DRG neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud DRG nenabídla k vyzvednutí věci sama.

7.7.             Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku.

7.8.             Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho použití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování výrobku. Produkt tedy nesmíte během lhůty pro odstoupení od smlouvy používat zdarma.

7.9.             DRG nepřijímá zásilky na dobírku a neodpovídá za náklady spojené s těmito zásilkami.

7.10.          V případě odstoupení od smlouvy DRG ihned po obdržení vráceného produktu vrátí spotřebiteli jím provedené platby, včetně nákladů na dodání produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného zákazníkem jiného než nejlevnějšího obvyklého způsobu doručení nabízeného DRG).

7.11.          Vrácení platby probíhá stejným způsobem platby, jaký používá zákazník, pokud není s DRG dohodnuto jinak. Zákazník nenese poplatky spojené s vrácením. Pokud Zákazník provedl platbu za objednávku z bankovního účtu nebo platební karty, která mu nepatří, bude vrácení peněz provedeno přímo majiteli tohoto bankovního účtu nebo platební karty.

8.                   Záruka a garance

 

8.1.             Barvy a povrchové úpravy produktů prezentovaných na stránkách internetového obchodu DRG se mohou mírně lišit od skutečného vzhledu. Důvodem může být nastavení parametrů monitoru nebo použití různých fotografických technik. Takový rozdíl se nepočítá jako fyzická vada.

8.2.             DRG neposkytuje záruku na prodané výrobky. Na výrobky se může vztahovat záruka výrobce, pokud jsou specifikovány její podmínky a doba trvání. Tyto záruky jsou prováděny přímo servisními místy výrobců, jejichž adresy jsou uvedeny v záručních listech.

8.3.             DRG je zodpovědná za vady výrobků prodávaných na základě záruky.

8.4.             Záruční odpovědnost DRG vůči zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, je omezena na cenu produktu.

8.5.             Za účelem uplatnění práv ze záruky by měl zákazník poskytnout inzerovaný produkt spolu s dokladem o koupi a popisem reklamace společnosti DRG.

8.6.             DRG vyhodnotí reklamace v rámci záruky do 14 dnů a informuje Zákazníka na jím poskytnutou e-mailovou adresu o dalším postupu.

 

9.                   Poskytování služeb elektronickými prostředky

9.1.             DRG poskytuje uživatelům internetového obchodu DRG za podmínek popsaných v těchto pravidlech bezplatné elektronické služby v rozsahu nezbytném pro nákupy a zasílání informací.

9.2.             Služby poskytované elektronicky by měly být chápány zejména jako takové služby jako:

a)         poskytování přístupu k předpisům;

b)         umožnění vytvoření účtu, registrace a provádění nákupů, včetně jejich nákupů;

c)         umožnění odstoupení od smlouvy, podání stížnosti;

d)         Posílání e-mailu.

9.3.             Smlouva o poskytování elektronických služeb se uzavírá okamžikem, kdy Zákazník začne využívat služeb, na které se vztahují nařízení.

9.4.             Smlouvu o poskytování elektronických služeb může uživatel kdykoli vypovědět odstoupením od nákupu. Pokud  uživatel účet, může účet kdykoli smazat bez udání důvodu zasláním  žádosti DRG na adresu elektronické pošty: email: objednavky@drgbrno.cz

9.5.             Technickou podmínkou nezbytnou pro využívání služeb poskytovaných elektronicky je instalace webového prohlížeče, např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.

9.6.             DRG stanoví, že používání služeb může zahrnovat standardní rizika spojená s používáním internetu a doporučuje Zákazníkům, přijmout vhodná opatření k jejich minimalizaci.

9.7.             DRG využívá zabezpečení systému a neustálou IT asistenci na vlastní pěst, což zajišťuje bezpečnost přenášených a přijímaných dat.

 

10.               Osobní údaje

 

10.1.          V souvislosti s fungováním Internetového obchodu, a zejména v souvislosti s uzavíráním kupních smluv, DRG shromažďuje osobní údaje. Tyto údaje jsou chráněny v souladu s platnými právními předpisy.

10.2.          Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Zákazníkem může zabránit zadání objednávky.

10.3.          Správcem osobních údajů je společnost DRG (údaje uvedené v bodě 1.1. Definice).

10.4.          DRG zpracovává osobní údaje za účelem obsluhy účtu Zákazníka v Internetovém obchodě DRG, pro účetní účely, kontaktování Zákazníka, pro činnosti související s uzavíráním a plněním kupních smluv.

10.5.          DRG může předat osobní údaje Klienta subjektům oprávněným k jejich přijímání v souladu s platnými právními předpisy, např. příslušným soudním orgánům. Kromě toho může DRG předávat osobní údaje Zákazníka třetím stranám za účelem plnění smluv uzavřených se Zákazníkem, např. provozovatelům zabývajícím se elektronickými platbami, subjektům poskytujícím produkty Zákazníkovi, výrobcům nebo servisním technikům v souvislosti s realizací záruk a garancí.

10.6.          Zákazník má právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu a výmaz za podmínek stanovených v ustanoveních obecně platných právních předpisů.

 

11.               Soubory cookies

 

11.1.          Za účelem usnadnění používání Internetového obchodu a pro statistické účely používá DRG cookies, tj. malé soubory, nejčastěji textové soubory, které naše webové stránky instalují do zařízení Zákazníka (např. počítač, telefon).

11.2.          Zákazník může nezávisle spravovat soubory cookie změnou nastavení svého prohlížeče. Pokud Zákazník tyto soubory nezablokuje, souhlasí s jejich použitím a uložením do paměti zařízení.

11.3.          Zákazník může kdykoli zablokovat používání souborů cookie změnou nastavení prohlížeče, ale to může způsobit potíže při používání internetového obchodu DRG.

11.4.          Internetový obchod DRG používá cookies:

·         "relace" (relační cookies), tj. dočasné, uložené v zařízení Zákazníka až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče)

·         "trvalé" cookies, tj. uložené v zařízení Zákazníka po dobu uvedenou v parametrech prohlížeče Zákazníka nebo do jejich smazání Zákazníkem

·         "výkon" nebo shromažďování informací o tom, jak používat webové stránky

·         "funkční", které vám umožní zapamatovat si nastavení zvolená zákazníkem

·         "nutné" pro povolení přihlášení

 

12.               Newsletter

 

12.1.          Zákazník může souhlasit se zasíláním zpravodaje DRG Online Store během registračního procesu nebo později vyplněním příslušného formuláře dostupného na webových stránkách Obchodu.

12.2.          Zákazník, který souhlasil se zasíláním zpravodaje, obdrží obchodní a marketingové informace zaslané DRG na uvedenou e-mailovou adresu.

12.3.          Používání zpravodaje je bezplatné.

12.4.          Zákazník může kdykoli zrušit souhlas se zasíláním zpravodaje vyplněním příslušného formuláře dostupného na webových stránkách Obchodu.

 

13.               Závěrečná ustanovení

 

13.1.          DRG si vyhrazuje právo provádět změny a dodatky k Předpisům, zejména ze závažných důvodů. Změny a dodatky k Předpisům vstupují v platnost do 7 dnů od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách INTERNETOVÉHO obchodu DRG. Objednávky zadané před vstupem změn a / nebo dodatků v platnost se provádějí podle předchozího znění Předpisů.

13.2.          DRG si vyhrazuje právo dočasně pozastavit používání internetového obchodu DRG, zejména v případě potřeby provádět opravy, údržbu, modernizaci atd. Práce.

13.3.          Ve věcech, na které se nevztahuje řád, zejména na kupní smlouvy mezi Zákazníkem a DRG, se použijí právní předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.4.          Veškeré spory vyplývající z nebo v souvislosti se smlouvami uzavřenými Zákazníky a DRG v rámci Internetového obchodu DRG a s používáním Obchodu budou řešeny českým obecným soudem. Současně pro spory mezi DRG a Zákazníkem, který není spotřebitelem, je místně příslušný soud podle sídla DRG.

 

 

 

PŘÍLOHA č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

(tento formulář musí být vyplněn a odeslán zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

DRG, spol. s r.o.

Šumavská 31a

602 00 Brno

Tel: 420 776 877 101

 

 

 

 

 

__________________________________________________

[Jméno spotřebitele]

 

 

__________________________________________________

[Adresa spotřebitele]

 

 

 

________________________________ Tímto Vás informuji o svém odstoupení od smlouvy

[jméno, příjmení]

 

Produkty: _________________

 

 

Datum uzavření smlouvy(*)/přijetí(*), např. číslo objednávky apod.:

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

________________________________

Datum / Podpis spotřebitele

 

 

(*) Vypustit, pokud to není možné.

Vezměte prosím na vědomí, že náš internetový obchod používá technologii cookies a zároveň automaticky neshromažďuje žádné informace, s výjimkou informací obsažených v těchto souborech (tzv. „cookies“).

Více se dozvíte v našem "Zásady ochrany osobních údajů".